Porady energetyczne

Białe certyfikaty – jaki jest ich cel?

Białe certyfikaty są świadectwem charakterystyki energetycznej, a dokładniej systemem dążącym do zwiększenia efektywności energetycznej, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia energii. Takie świadectwo jest dokumentem wskazującym na planowane przedsięwzięcia sprzyjające ulepszeniu wydajności energetycznej obiektu budowlanego. 

W jakim celu został wprowadzony system Białych Certyfikatów? 

Jednym z priorytetów dla Unii Europejskiej jest propagowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Państwa należące do UE są zobowiązane do działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej, zmierzających ku oszczędności energii. Zgodnie z założeniami ustawy o efektywności energetycznej  celem wprowadzenia systemu białych certyfikatów jest osiągnięcie znaczących oszczędności w trzech obszarach. Dąży się do zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych i przez urządzenia potrzeb własnych oraz do zredukowania strat energii w dystrybucji i przemyśle. O przyznanie takiego białego certyfikatu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które realizują przedsięwzięcia modernizacyjne mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Korzystanie z takiego systemu wiąże się dla przedsiębiorcy z korzyścią w postaci uzyskania dodatkowego wsparcia pieniężnego i jeszcze szybszego zwrotu z przeprowadzonych inwestycji. Co więcej, uzyskane świadectwo o efektywności energetycznej może zostać sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii przedsiębiorstwom energetycznym dystrybuującym/handlującym energią. 

Jakie inwestycje służą poprawie efektywności energetycznej i co jest przeciwwskazaniem do otrzymania białego certyfikatu?

Świadectwo efektywności energetycznej nie jest możliwe do uzyskania przez każde przedsiębiorstwo. System białych certyfikatów nakłada pewne obostrzenia na firmy, którym udzielono już w przeszłości premię termomodernizacyjną. Przeciwwskazaniem do starania się o wydanie białego certyfikatu jest również przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla wskazanego przedsięwzięcia. 

Poprawie wydajności energetycznej służą liczne przedsięwzięcia. Do najpopularniejszych zalicza się wykonanie izolacji instalacji przemysłowych, remont obiektu budowlanego, modernizację/wymianę oświetlenia, zakup urządzeń i instalacji, odzysk energii/zredukowanie jej strat w sieciach ciepłowniczych, montaż instalacji pozwalających na korzystanie z alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii typu energia słoneczna.